«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MANUAL THERAPY»
Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής εξέλιξης
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
loader
Εισαγωγικό μήνυμα για το πρόγραμμα
  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - ΝΠΔΔ, διοργανώνει αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εξέλιξης με τίτλο: «Εκπαίδευση στο Manual Therapy». Η διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) έτη και οδηγεί στην απόκτηση του διπλώματος ειδίκευσης “OMT” (Orthopaedic Manipulative Therapist), με διεθνή αναγνώριση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Manual Therapy IFOMPΤ και από τον Π.Σ.Φ.  Το επίπεδο των σπουδών είναι αντίστοιχο ενός ακαδημαϊκού μεταπτυχιακού προγράμματος διεθνών προδιαγραφών και αποτελεί πρόγραμμα που διδάσκεται από φυσικοθεραπευτές με διεθνή ακαδημαϊκή πιστοποίηση (MSc) στην εξειδικευμένη μυοσκελετική φυσικοθεραπεία (Μanual Τherapy). Οι εκπαιδευτικού στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι η διάδοση του γνωστικού αντικειμένου “Manual Therapy” μέσω ενός...